Programmabegroting 2019-2022

Samengevat

In het hoofdstuk Ambities bestuursakkoord hebben wij u al het meerjarenperspectief gepresenteerd. Verwerking hiervan leidt tot het volgende verloop van de algemene reserve.

Algemene reserve

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

Stand 1 januari *

24.476

17.164

13.872

12.053

13.042

Inzet voor sluitende begroting (doorwerking oude jaren)

-7.867

-1.208

1.101

223

272

Prognose Meerjarenbeleidsvisie 2019-2022 (§ 1.2)

-5.944

5.348

5.029

5.975

5.312

Voorstellen Bestuursakkoord (§ 1.2)

750

-9.447

-9.819

-6.879

-6.980

Septembercirculaire (§ 4.2)

0

700

700

500

500

Doorlichting reserves (§ 4.2)

6.826

1.315

1.170

1.170

1.170

Actualisatie 2018 (hoofdstuk 5)

-1.077

Saldo per 31 december

17.164

13.872

12.053

13.042

13.316

2% norm 

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Afwijking van bodem

7.164

3.872

2.053

3.042

3.316

*   Stand 1 januari 2018 is stand na resultaatbestemming 2017