Programmabegroting 2019-2022

Bijlagen

Bijlage 1A - Overzicht meerjarenperspectief

Bijlage 1A - Overzicht meerjarenperspectief

Programmabegroting 2019- 2022

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

Beginstand - Meerjarenbeleidsvisie 2019-2022

5.944 N

5.348 V

5.029 V

5.975 V

5.312 V

Financiële vertaling Bestuursakkoord (§ 1.2)

P1  Maatschappelijke voorzieningen

-  

133 V

461 N

375 N

397 N

P2 & P3  Sociaal domein

-  

9.760 N

7.038 N

3.983 N

3.973 N

P4  Economie, mobiliteit & arbeidsmarkt

-  

58 N

12 N

9 V

152 N

P5  Ruimtelijke ontwikkeling

-  

935 N

1.005 N

1.095 N

335 N

P6  Veiligheid

-  

100 N

867 N

857 N

857 N

P7  Kwaliteit leefomgeving

-  

965 N

936 N

853 N

691 N

P8  Bestuur en organisatie

750 V

3.938 V

2.350 V

2.275 V

1.425 V

P8  Bedrijfsvoering

-  

1.700 N

1.850 N

2.000 N

2.000 N

750 V

9.447 N

9.819 N

6.879 N

6.980 N

Algemene uitkering gemeentefonds (§ 4.2)

-  

700 V

700 V

500 V

500 V

Doorlichting reserves (§ 4.2)

6.826 V

1.315 V

1.170 V

1.170 V

1.170 V

Actualisatie (Hfdst. 5)

1.077 N

-  

-  

-  

-  

Totaal Programmabegroting 2019-2022

555 V

2.084 N

2.920 N

766 V

2 V