Programmabegroting 2019-2022

Voorwoord

In het bestuursakkoord voor de komende jaren staat Ruimte voor Ede centraal. Ruimte voor inwoners om prettig te wonen, werken en leven. Ruimte voor (inter)nationale profilering op het gebied van Food met landelijk gebied als proeftuin. En ruimte voor duurzaamheid en natuur.
Dat is de kern van het bestuursakkoord en tevens deze eerste programmabegroting, waar we met z’n allen, vanuit een duurzaam financieel perspectief, aan werken.

De behandeling van de Meerjarenbeleidsvisie liet zien dat wij als gemeente Ede voor een forse ingreep stonden. De overschrijdingen in het sociaal domein gaven geen ruimte om de ambities in het bestuursakkoord voortvarend aan te pakken. Een worsteling die veel gemeenten op dit moment hebben. Sommige gemeenten kiezen voor lastenverzwaring zoals ozb verhoging, weer andere gemeenten kiezen voor sterke versobering van het sociaal domein. In Ede kiezen we ervoor om de tekorten op het sociaal domein op een zorgvuldige wijze terug te dringen. Dat kost tijd. Tijd waarin we de kwaliteit van de zorg scherp in het oog houden. We kiezen daarbij wel voor een zakelijke houding. Zorg moet betaalbaar blijven. En ondertussen willen we ook ruimte geven aan onze andere ambities. Dit alles is geen eenvoudige opgave en vroeg van het college bij de begrotingsvoorbereiding veel creativiteit en doorzettingskracht. Lastige keuzes waren daarbij onvermijdelijk. Mèt inachtneming van de zorg voor het sociaal domein is het uiteindelijk gelukt om inhoud te geven aan meerdere ambities uit het bestuursakkoord.

Wij zijn van mening, dat met deze begroting een passend evenwicht is gevonden en ruimte is gemaakt. Aan de ene kant zien wij kans om tekorten op het sociaal domein binnen deze programmabegroting op te vangen. Dit lukt onder andere door binnen de bestaande beleidskaders een strakke werkwijze te hanteren, waarbij de Edese inwoners op dezelfde kwaliteit van zorg mag rekenen. Gelijktijdig verkennen wij de houdbaarheid van deze beleidskaders.
Aan de andere kant maken wij een stevig start met de ambities uit het bestuursakkoord, waarbij de toekomst van Ede op een duurzame en klimaat robuuste wijze wordt vormgegeven. Hiermee wordt Ede nog aantrekkelijker voor de huidige en nieuwe inwoners en bedrijven.

Wij spreken van een stevige stàrt, maar zien ook dat niet alle ambities uit het bestuursakkoord gelijk actief opgepakt kunnen worden. Een deel van de ambities vraagt meer voorbereidingstijd om tot uitvoering te komen. In de begroting houden we hier al wel rekening mee. Voor de jaren 2020 tot en met 2022 is bij elkaar een bedrag van € 3,3 miljoen gereserveerd. Daarnaast ontbreekt bij een aantal concrete voorstellen op dit moment de structurele middelen en is het nog niet verantwoord om van start te gaan. Om die reden gaat het college de komende periode kijken welk oud beleid plaats kan maken voor nieuw beleid om daarna ook te gaan werken aan de ambities die nu niet direct opgepakt worden. De uitkomsten daarvan gaan wij betrekken bij de opstelling van de Perspectiefnota 2020 en verder. Het Investeringsfonds geeft ons de komende jaren opnieuw de mogelijkheid om impulsen te geven aan onze speerpunten. Voor 2019 voorzien we voor € 4,5 miljoen aan bestedingen voor onder meer Food, Landbouw, WFC, Duurzaamheid en Natuur.

Graag maken wij samen met uw raad ruimte voor een duurzame en gezonde toekomst van Ede.