Programmabegroting 2019-2022

Uitgangspunten

Onze financiële uitgangspunten zijn vastgelegd in het bestuursakkoord: “We staan voor een
duurzaam financieel perspectief. We willen onze ambities verwerken in een meerjarenbegroting die ook op termijn financieel houdbaar is, voldoende duidelijkheid en flexibiliteit biedt, inzicht geeft in de politieke keuzemogelijkheden en goed aansluit bij de begrotingsregels. In de komende periode zetten wij naast de structurele middelen ook het instrument Investeringsfonds Impuls Ede en de precario-middelen in om onze ambities te financieren.