Programmabegroting 2019-2022

Actualisatie 2018

Programma 8 - Bestuur en Organisatie

BTW compensatiefonds   € 400.000 V
Over de afgelopen jaren heeft een afrekening met de Belastingdienst plaatsgevonden over de BTW. Per saldo leidde dit tot een teruggave van € 400.000.

Stelpost onderuitputting   € 1.250.000 N
In de programmabegroting is een structurele stelpost onderuitputting opgenomen. We gaan er van uit dat niet alle budgetten besteed worden, bijvoorbeeld als gevolg van vertraging. Dit leidt aan het einde van het jaar tot voordelen op de diverse programma's. Hiertegenover staat de vrijval van deze stelpost.

Onvoorzien      € 100.000 V
Analoog aan de vrijval van de stelpost onderuitputting laten wij de post onvoorzien vrijvallen, een voordeel van € 100.000.

Zelffinanciering   € 1.500.000 V
Als gemeente spreken we van zelffinanciering wanneer de loon- en overheadkosten gefinancierd worden uit investeringskredieten, grondexploitatieprojecten en producten welke via tarieven kostendekkend zijn.
De veelheid aan zelffinancierende activiteiten leidt tot een aanzienlijk voordeel. Voor de nabije toekomst verwachten wij hierin weinig verandering. In het meerjarenbeeld houden wij hier rekening mee.

Financiering   € 500.000 N
In de lopende begroting wordt rekening gehouden met een renteomslag van 3%. Het verschil tussen de renteomslag en de daadwerkelijke rente wordt ingezet in de begroting. Dit verschil is echter kleiner dan verwacht. Hierdoor is sprake van een negatief renteresultaat van € 500.000.

Dividend ACV en BNG   € 245.000 V
Het resultaat 2017 van zowel de Afvalcombinatie de Vallei (ACV) als de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is hoger dan verwacht. Dit leidt tot een extra dividend van € 245.000. Bij de BNG worden de gevolgen van het economisch herstel goed zichtbaar. In het financieel perspectief leggen wij een voorstel aan u voor over de structurele doorwerking.

Stelpost decentralisaties en bestuursakkoord   € 500.000 V
Het resterende bedrag van € 500.000 op deze stelpost is in relatie tot de omvangrijke tekorten niet meer nodig en valt vrij. Voor 2019 is nog € 250.000 beschikbaar. Dit bedrag betrekken we in het financieel meerjarenbeeld.