Programmabegroting 2019-2022

Van perspectiefnota naar begroting

Exploitatierekening in meerjarig perspectief

Als vertrekpunt voor het meerjarenperspectief geldt de vastgestelde Meerjarenbeleidsvisie 2019-2022.
 

Overzicht meerjarenperspectief Meerjarenbeleidsvisie 2019-2022

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

Totaal meerjarenbeleidsvisie

5.944 N

5.348 V

5.029 V

5.975 V

5.312 V

Wij hebben daarin het beeld geschetst van een structurele groei van de algemene uitkering met als tegenhanger de oplopende tekorten in het sociaal domein.