Programmabegroting 2019-2022

Actualisatie 2018

In dit hoofdstuk lichten wij de mutaties ten opzichte van de Meerjarenbeleidsvisie 2019-2022 toe.

Actualisatie Programmabegroting 2019-2022

bedragen x € 1.000

Programma

Omschrijving

2018

1

Exposeum

 200 V

1

Onderhoud sportvelden

100 N

2

Veilig thuis

120 N

2

Thuisondersteuning - mantelzorgers

 200 V

3

Liquidatievoorziening Permar - deels vrijval

 800 V

3

Afrekening re-integratie 2017

200 N

3

Compensatie tekort nieuwe taken Jeugd en WMO

pm

3

Huiselijk geweld

pm

3

Jeugdhulp

3.200 N

3

BUIG

100 N

3

Thuisondersteuning - maatwerk

0

3

Eigen bijdrage WMO

pm

3

Begeleiding, dagbesteding

 600 V

3

Beschermd wonen

 150 V

3

Dotatie reserve Beschermd wonen

150 N

4

Retailvisie

 140 V

5

Afval

 230 V

5

Dotatie Reserve Afval

230 N

6

VGGM

 365 V

6

Conventionele explosieven, hogere uitgaven

300 N

6

Conventionele explosieven, hogere subsidie 

 300 V

7

Groot onderhoud kleinere houten bruggen

125 N

7

Verrekening reserve (GOOR)

 125 V

7

Stortkosten bermgrond

50 N

7

Achterstand boomvervanging

80 N

7

Verrekening reserve (GOOR)

 80 V

7

Ziekten en plagen

170 N

7

Begraven

 210 V

7

Verrekening reserve (Begraven)

210 N

7

Riolering (exploitatie)

500 N

7

Verrekening voorziening (Riolering)

 500 V

7

Riolering (investeringen)

 2.900 V

7

Verrekening voorziening (Riolering)

2.900 N

7

Stormschade

200 N

7

Droogte zomer

pm

7

Reclame openbare ruimte

200 N

7

Tariefsverschil werkkracht voor SWB

37 N

8

BTW Compensatiefonds

 400 V

8

Stelpost onderuitputting

1.250 N

8

Onvoorzien

 100 V

8

Zelffinanciering

 1.500 V

8

Financiering

500 N

8

Dividend

 245 V

8

Stelpost decentralisaties en bestuursakkoord

 500 V

Totaal

1.077 N

Het zijn actualisaties binnen de verschillende beleidsterreinen. Deze mutaties zijn niet verwerkt op de programmabladen, omdat de lopende begroting hier niet op wordt aangepast.