Programmabegroting 2019-2022

De grote opgaven van de gemeente

Visie Ede 2025 “ Ede kiest voor Food”
Met als ondertitel “Ede kiest voor Food, in een jonge stad van ontmoeten en verbinden” stelde het gemeentebestuur in 2012 de Visie Ede 2025 vast. En gaf daarmee richting aan de lange termijn ontwikkeling van de gemeente Ede. De gemeenteraad benoemde destijds de volgende vijf prioriteiten:

 • FoodValley/Food;
 • Kenniscampus Ede/KennisAs Ede-Wageningen;
 • Veluwse Poort;
 • Levendig Centrum;
 • Sociaal domein.

Na de verkiezingen van 2014 besloot het college de Visie Ede 2025 als het uitgangspunt voor beleid te blijven hanteren. Aan de speerpunten uit de visie zijn ambities toegevoegd op de terreinen citymarketing en evenementen, de Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties, het World Food Center en het programma buitengebied. Samengevat leidde dit tot het volgende schema:

Bestuursakkoord 2018-2022 “ Ruimte voor Ede”
We willen ook in deze periode stevig investeren in het versterken van de sociale en economische kracht van de gemeente Ede.  Dit in lijn met de aanscherping van de Visie 2025 en ons Bestuursakkoord 2018-2022 Ruimte voor Ede. Zoals in het akkoord aangegeven zien wij twee grote opgaven voor de toekomst van Ede:

 1. Food, landbouw en World Food Center. Dit betreft de volgende onderwerpen:
  -   Gezond en duurzaam voedsel voor iedereen (programma Food).
  -   Landelijk gebied als proeftuin (programma Buitengebied).
  -   Kennishart van FoodValley (programma KennisAs).
  -   WFC als verbinding tussen kennis en voedsel (WFC).
  -   Kansen verzilveren uit regionale samenwerking (Regiodeal, Investeringsagenda AgriFood 2030).
 2. Duurzaamheid en Natuur. Dit betreft de volgende onderwerpen:
  -   Ede Energieneutraal 2050 (programma Duurzaamheid).
  -   Behoud, herstel en ontwikkeling biodiversiteit (programma Biodiversiteit).
  -   Naar een klimaatrobuust Ede (Klimaatadaptatie).

Deze twee grote opgaven zijn onderscheidend voor Ede. De komende periode zal het Investeringsfonds daarom primair worden ingezet voor bovenstaande onderwerpen. Vanuit het vorige convenant zijn er nog twee opgaven, die komende jaren nog een tijdelijke impuls vergen te weten:

 • Programma Levendig centrum;
 • Revitalisering - Integrale aanpak Bedrijventerreinen [IABW].
 • Verkabeling Hoogspanning.

Criteria voor de inzet van Investeringsfonds Impuls Ede
Het Investeringsfonds Impuls voor Ede is door de raad in juni 2015 ingesteld voor het realiseren van de ambities uit de Visie Ede 2025 en het toenmalige bestuursakkoord 2014-2018. Het fonds bleek een waardevol instrument om een aantal grote strategische opgaven een vliegende start te geven, in een beperkte periode tastbare resultaten te behalen en Ede te positioneren in de regio, de provincie, landelijk en internationaal.  Zoals hiervoor al aangegeven zullen wij ook deze komende raadsperiode het instrument Investeringsfonds inzetten bij het realiseren van de ambities uit het bestuursakkoord Ruimte voor Ede.

Onderwerpen die met inzet van het Investeringsfonds worden opgepakt hebben twee kenmerken:

 1. De opgaven zijn groot en complex en
 2. de omgeving van stakeholders en hun belangen is zeer dynamisch.

In zijn aard is het Investeringsfonds bedoeld om een impuls te geven aan ontwikkelingen en om armslag te hebben voor cofinanciering, waardoor andere overheden (provincie, Rijk, EU) verregaand investeren in dit gebied. Het fonds is niet bedoeld voor structurele inzet.

Synergie tussen programma’s
De afgelopen jaren is steeds kritisch gekeken welke opgaven en projecten binnen de speerpunten raakvlakken hadden en daarin is zo efficiënt en effectief mogelijk samengewerkt. Een concreet voorbeeld is het gemeenschappelijk optrekken van Food, KennisAs, WFC en Economie ten aanzien van het organiseren van event en gezamenlijke presentatie. Een ander voorbeeld betreft de samenhang tussen energietransitie en het buitengebied. Het financiële voordeel van deze samenhang is verwerkt in een lagere budgetvraag per programma.

Ruimte voor cofinanciering om bijdragen van andere overheden te realiseren
Vanuit regio FoodValley is het voorstel voor de regiodeal FoodValley ingediend bij het Rijk. Daarnaast voert het bureau McKinsey in opdracht van de provincie Gelderland een onderzoek uit naar een meerjarige investeringsagenda voor het gebied Ede-Wageningen als kennishart van FoodValley. Beide ontwikkelingen bieden een groot perspectief op substantiële investeringsbijdragen van Rijk en provincie, mits ook de gemeente in het betreffende gebied bereid is tot een relatief beperkte cofinanciering. Onze inzet is om de programma’s WFC, KennisAs, Food, Buitengebied en het Investeringsfonds hiervoor maximaal te benutten in de verwachting hiermee ‘een spiering uit te werpen om een kabeljauw te vangen’.