Programmabegroting 2019-2022

Grondbeleid

Ontwikkelingen

Marktontwikkeling
De eerste helft van dit jaar wordt gekenmerkt door een blijvend actieve markt voor bouwgrond. Hoewel de start bouw in de eerste helft van het jaar met 213 woningen sterk achterblijft bij de verwachting (verwachting Integraal Portefeuillemanagement Woningbouw circa 900 woningen voor heel 2018), wordt verwacht dat de tweede helft van dit jaar nog een behoorlijke inhaalslag wordt gemaakt.

Voor Ede was voor de start bouw van woningen binnen de gemeentelijke grondexploitaties uitgegaan van de start bouw van 694 woningen in 2018. De voortgang binnen de plannen doet veronderstellen dat er dit jaar binnen de gemeentelijke grondexploitaties circa 450 woningen in aanbouw worden genomen.
Voor de bedrijventerreinen loopt de productie voor op de verwachting. Waarschijnlijk wordt ten opzichte van de geplande 7 hectare dit jaar circa 8,4 hectare bedrijfsgrond geleverd.
Per saldo zal de voortgang van de ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen in 2018 geen noemenswaardig effect op de resultaten van de gemeentelijke plannen hebben.

Ontwikkelingen in de plannen
De voortgang van de ontwikkeling van de plannen loopt iets achter ten opzichte van het verwachte tempo. Verwacht wordt dat dit jaar binnen de grondexploitaties € 22 miljoen aan kosten wordt gemaakt (begroot was € 32 miljoen) en dat € 40 miljoen aan opbrengsten wordt gerealiseerd (begroot was € 47 miljoen).
Daarmee daalt de boekwaarde van de grondexploitaties naar de huidige inzichten met € 19 miljoen tot ongeveer € 149 miljoen.

De ontwikkeling van de verwachte planresultaten verloopt in hoofdlijnen conform de ramingen uit het MPG 2018. Voor een drietal plannen worden afwijkingen verwacht:

  • Reehorsterweg, € 0,2 miljoen nadeel door hogere kosten voor het wegnemen van de asbest verontreiniging dan geraamd.
  • Veluwse Poort Kop van de Parkweg, € 0,2 miljoen nadeel door het vervallen van een deel van de ISV3 subsidie vanuit de provincie.
  • Smachtenburgerweg Harskamp, € 0,1 miljoen nadeel door het terugtrekken van de beoogde ontwikkelaar waardoor vertraging is opgetreden.

Ontwikkeling portefeuille
In de grondexploitaties is voor 2018 gerekend met een rente over de boekwaarde van 2,5%. Actualisatie van de berekening van de aan de grondexploitaties toe te rekenen rente geeft een verhoging van de rentetoerekening met 0,27%. Daarmee worden de grondexploitaties in 2018 met € 0,5 miljoen extra belast.

Winst projecten 2018
In het MPG 2018 is voor de bepaling van het resultaat over 2018 rekening gehouden met de afsluiting van het positieve plan Veenderweg-Ganzeweide met een resultaat van € 0,1 miljoen.
Daarnaast moet naar aanleiding van de aanpassing van de regels uit het Besluit Begroting en Verantwoording uit 2017 tussentijdse gerealiseerde winst worden genomen en verwerkt in het resultaat. Afhankelijk van de te hanteren rekensystematiek en de verdere ontwikkeling van de projecten in 2018 wordt dit jaar een tussentijdse winstneming verwacht van tussen de € 1,4 en € 2,1 miljoen.

Verwacht resultaat 2018
In het MPG 2018 is een resultaat over 2018 van € 0,7 miljoen negatief geraamd. Op basis van de actuele ontwikkelingen verwachten we nu een positief resultaat van € 0,3 miljoen. Het verwachte positieve resultaat over 2018 kan worden toegevoegd aan de bedrijfsreserve. Na toevoeging van het resultaat bedraagt de hoogte van de bedrijfsreserve € 3,0 miljoen.

bedragen x € 1.000

Ontwikkeling bedrijfsreserve 2018

MPG 2018

MPG lite 2018

Stand 1 januari

2.700

2.700

Afsluiting plannen per 31 december

- Veenderweg-Ganzeweide

141

140

- Veldhuizen A

-1

- Veluwse Poort AZO terrein Wonen

Toevoeging voorziening Negatieve plannen MPG 2018 lite

               -752

Toevoeging tussentijdse winstneming

1.455

Product- en beleidsontwikkeling

-130

               -130

Renteresultaat afsluiting Horapark en Harskamp uitbreiding BT

-89

-89

Exploitatiekosten Materiële Vaste Activa

-262

5

Vaste afdrachten

-371

-350

Stand 31 december

1.989

2.978

Het hierboven weergegeven resultaat betreft een voorlopige verwachting. Het uiteindelijke resultaat wordt bepaald bij de Programmarekening 2018 in het MPG 2019, waarbij een actualisatie van de planuitgangspunten en de door de gemeenteraad vast te stellen uitgangspunten MPG 2019 inclusief de grondprijzen voor 2019 worden verwerkt.

Risico’s
In het MPG 2018 is een berekening opgenomen van de risico's (en kansen) die gepaard zijn met de ontwikkeling van de projecten. Het saldo tussen de gewogen risico's en kansen was bepaald op € 19 miljoen.
Op basis van de ontwikkelingen in de eerste helft van dit jaar zijn de risico analyses geactualiseerd.
Op basis van de actuele berekening bedraagt het saldo van gewogen risico's en kansen nu € 21 miljoen.

De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het Europese Hof van Justitie gevraagd is een uitspraak te doen over de Programmatische Aanpak Stikstof als onderdeel van de Wet Natuurbescherming. Hiermee worden de risico's voor de ontwikkelingen van de gemeentelijke projecten hoger.