Programmabegroting 2019-2022

Ruimtelijke ontwikkeling

Woningmarkt

Doel
We streven naar een passende woning voor iedereen en daarmee een woningvoorraad die past bij de behoefte van inwoners en bij de groeiprognoses van bevolking en huishoudens tot 2030.

Subdoelen

  • Kwalitatief hoogwaardige nieuwe woningen op verschillende nieuwbouwlocaties in de gemeente Ede zoals beschreven in woningbouwprogramma/ Meerjarenprogramma Grondexploitatie/ Woonvisie Ede 2030.
  • Kwalitatief passende goedkope woningen (zowel huur als koop) voor reguliere en bijzondere doelgroepen.
  • Meer duurzame en levensloopbestendige woningen.
  • Een goede differentiatie in woonproducten, aansluitend bij de vraag, binnen de bestaande stedelijke en dorpse omgeving, door transformatie van bestaand vastgoed en (her-)ontwikkeling van bestaande locaties.
  • Ede speelt snel in op nieuwe doelgroepen, bijbehorende woonwensen en marktinitiatieven die daarin voorzien.
  • Verbetering aansluiting op de marktvraag door inzet van het vastgoedpunt Ede.