Programmabegroting 2019-2022

Onderhoud kapitaalgoederen

Wat gaat het kosten?

Voor het onderhoud en beheer van kapitaalgoederen zijn de volgende middelen beschikbaar.

bedragen x € 1.000

Onderhoud in exploitaties

 2019

2020 

2021 

2022 

Wegen

3.742

3.642

3.642

3.642

Dotatie danwel onttrekking reserve groot onderhoud

-225

Technische installaties

113

113

113

113

Groen en bomen

938

923

888

856

Bos en natuur

298

298

298

298

Speelvoorzieningen

195

195

195

195

Riolering

1.858

2.139

1.928

1.991

Dotatie voorziening Riolering (ten behoeve van vervanging)

5.000

5.000

5.000

5.000

Oppervlaktewater

393

393

393

393

Openbare verlichting

148

148

148

148

Civiele kunstwerken

22

22

22

22

Gemeentelijk wagenpark

66

66

66

66

Begraafplaatsen (alle onderhoud zit in exploitatie)

322

322

322

322

Gemeentelijk vastgoed

940

940

940

940

Jaarlijkse dotatie voorzieningen gem. vastgoed t.b.v. groot onderhoud

1.162

1.162

1.162

1.162

 Totaal in de exploitatie voor onderhoud kapitaalgoederen

14.972

15.363

15.117

15.158

De onderstaande reserves en voorzieningen zijn beschikbaar.

bedragen x € 1.000

Stand per 31-12

2018 

 2019

2020 

2021 

2022 

V147

Voorziening onderhoud gem. vastgoedportefeuille

1.764

2.674

2.110

1.690

1.724

V162

Voorziening vervangingsinvesteringen riolering

40.268

34.704

32.674

31.321

29.412

R416

Reserve begraven

569

393

250

46

-147

R417

Reserve groot onderhoud openbare ruimte

1.183

441

441

441

441

Totaal

43.784

38.212

35.475

33.498

31.430

Toelichting op de reserve en voorziening
Voorziening onderhoud gemeentelijke vastgoedportefeuille
In deze voorziening zijn middelen gereserveerd voor het groot onderhoud aan de gemeentelijke vastgoedportefeuille. In 2018 zijn er nieuwe conditiemetingen uitgevoerd. Dit heeft geleid tot nieuwe meerjarenonderhoudsplannen, deze zijn de basis voor de  gemiddelde dotatie aan de voorziening en de geraamde onttrekkingen.

Reserve begraven
De reserve begraven wordt gebruikt om de jaarlijkse voor- en nadelen op het product begraven te verrekenen (egalisatie). Zo worden incidentele onderhoudskosten die voortkomen uit het geactualiseerde exploitatieplan gedekt uit deze reserve.
Bij de actualisatie van het exploitatieplan begraafplaatsen is opnieuw gekeken naar zowel de opbrengsten, begraafrechten, als de lasten die binnen dit product spelen. Dit heeft geresulteerd in een situatie waarbij de lasten hoger zijn dan de opbrengsten. Zo wordt de reserve begraven afgebouwd doordat zij de verschillende (incidentele) onderhoudsmaatregelen bekostigt (ruimen van begraven, snoeien van hagen en dergelijke).
Door deze beleidsvariant gaat de reserve in de laatste jaarschijf negatief staan. Dit zal in werkelijkheid niet het geval zijn; bij de actualisatie 2018 is aangegeven dat in het lopende jaar een voordeel van € 210.000 op de exploitatie wordt verwacht waardoor de stand eenzelfde bedrag hoger is dan in de tabel vermeld.

Reserve groot onderhoud openbare ruimte
Deze reserve wordt gebruikt voor het uitvoeren van het groot onderhoud in de openbare ruimte. Voor dit onderhoud zijn structurele budgetten in de exploitatie opgenomen. Als de verwachting is dat er in enig jaar meer of minder wordt uitgegeven, wordt het verschil verrekend met deze reserve. Voor 2019 is de verwachting dat er € 225.000 meer onderhoud uitgevoerd moet worden, dit is dan ook opgenomen als onttrekking aan de reserve.