Programmabegroting 2019-2022

Ruimtelijke ontwikkeling

Woningmarkt

Woningbouw en grondexploitatie wonen

  1. Uitbreiding van het  Integraal Portefeuillemanagement Wonen met kwalitatieve gegevens waardoor meer grip komt op het toevoegen van de juiste woningen aan de woningvoorraad passend bij de behoefte van onze (nieuwe) inwoners op de korte en de lange termijn. Dus naast kwantitatieve ook een meer kwalitatieve woningbouwprogrammering.
  2. Jaarlijks maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties over betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid, wonen met zorg, leefbaarheid en bewonersparticipatie.
  3. Nauwe afstemming tussen wonen en zorg, maatschappelijke opvang, beschermd wonen en andere bijzondere doelgroepen met als doel de doorstroming binnen de intramurale setting te bevorderen.
  4. Realisatie/uitvoering extra sociaal programma.
  5. In regionaal verband werken aan het realiseren van een nieuwe Huisvestingsverordening per 1 juli 2019.
  6. Door het uitvoeren van een onderzoek meer inzicht krijgen in de capaciteit en de mogelijkheden voor woningbouw op transformatielocaties in Ede.
  7. Werken aan beleid om te komen tot een betere sturing op duurzame beschikbaarheid van goedkope en betaalbare woningen voor de doelgroep van beleid.