Programmabegroting 2019-2022

Grote projecten

Project Parklaan

Doel
Realisatie van een nieuwe oostelijke verkeerskundige ontsluiting van Ede.

Stand van zaken
Het bestemmingsplan voor de Parklaan (vastgesteld op 28 januari 2016) is nog niet onherroepelijk. Er zijn bezwaren gemaakt tegen het bestemmingsplan. De beroepsprocedure bij de Raad van State is aangehouden totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan in een aantal pilotzaken over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Hiervoor is eerst de beantwoording van een aantal prejudiciële vragen door het Europees Hof van Justitie nodig, hopelijk is deze in het najaar van 2018 beschikbaar. Daarna moet uitspraak van de Raad van State volgen in de pilotzaken. De termijn en de uitkomst van de beroepsprocedure voor het bestemmingsplan Parklaan is daarmee onzeker. Er wordt op zijn vroegst pas in het eerste kwartaal 2019 duidelijkheid verwacht.

Vooruitlopend op een onherroepelijk bestemmingsplan heeft de gemeenteraad in december 2016 het krediet voor de aanleg van de Parklaan beschikbaar gesteld en is er een uitvoeringsorganisatie opgezet. Onderzocht is welke alternatieve besluiten mogelijk zijn om de Parklaan te kunnen aanleggen. Inmiddels loopt overleg met appalanten om te kijken of tot overeenstemming kan worden gekomen over een aangepast ontwerp van de Parklaan. Dit overleg verloopt constructief. Verder zijn in 2018 met Rijkswaterstaat en de Provincie nadere afspraken gemaakt over de aanleg van het kruispunt Poortwachter en in juni 2018 ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Voor de aanleg van de Parklaan zijn twee grondaankopen nodig. Voor beide aankopen is minnelijke overeenstemming bereikt; de koopovereenkomsten worden dit najaar voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Mijlpalen 2019
Uitspraak in de beroepsprocedure op het bestemmingsplan Parklaan wordt in 2019 verwacht. Bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan wordt gestart met de aanleg van de ontsluiting van de Mauritskazerne en wordt de uitwerking van de overige delen ter hand genomen.

Businesscase

reële bedragen x € 1 miljoen

Investering

Dekking

Reeds gerealiseerd (boekwaarde)

12,9

Provincie Gelderland (GSO-4 en MIAM)

6,5

Nog te maken kosten

52,1

Provincie Gelderland (NSL, luchtkwaliteit)

0,6

Bijdrage algemene dienst gemeente Ede

3,7

Bijdragen derden ten behoeve van realisatie Poortwachter

2,2

Bijdragen bovenwijks

52,6

Rentevergoeding

3,0

Dotatie naar Spoorzone

-3,6

Totaal

65,0

65,0

Resultaat (reëel)

0,0

Risico's

  • Langere doorlooptijd bestemmingsplan procedure, waardoor vertraging ontstaat in de uitvoering (kostenontwikkeling loopt door, extra plankosten noodzakelijk, tijdelijke maatregelen noodzakelijk, risico op deadline subsidies).
  • Hogere kostenontwikkeling dan voorzien in beschikbaar gesteld krediet.
  • Reguliere uitvoeringsrisico's.