Programmabegroting 2019-2022

Grote projecten

Project Spoorzone

Doel
Totale herstructurering van het station Ede-Wageningen en de directe omgeving.

Algemeen
Voor het project Spoorzone is een gemeenschappelijke projectorganisatie ingericht met medewerkers van de gemeente Ede, NS en ProRail. De gemeentelijke inbreng verloopt primair via het projectbureau Veluwse Poort.

Stand van zaken
In 2012 heeft de gemeenteraad de Keuzenota Spoorzone vastgesteld. Door de wens om het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) in het project Spoorzone in te passen, is vertraging ontstaan in de planning van het project. Omdat PHS geen invloed had op de te verrichten werkzaamheden in de westelijke spoorzone, is besloten dit deel van het project af te splitsen en in uitvoering te nemen. Hiervoor heeft de gemeenteraad in november 2013 het bestemmingsplan en de kredietaanvraag Westelijke Spoorzone vastgesteld. Tevens is vastgelegd dat de spoorwegovergang Kerkweg uiterlijk 2020 gesloten zal worden (een en ander afhankelijk van PHS) en dat er in 2018 een participatietraject gestart wordt aangaande nut en noodzaak van een (extra) autotunnel Kerkweg. Kosten gerelateerd aan deze (extra) tunnel zijn niet voor rekening Spoorzone. 

Om te kunnen starten met de realisatie van de westelijke spoorzone is in 2014 een realisatieovereenkomst met ProRail ondertekend en is het Soma terrein door de gemeente verworven. In het tweede halfjaar 2016 zijn de onderdoorgangen voor het fiets- en autoverkeer in de westelijke spoorzone in gebruik genomen; de SOMA- en Koepeltunnel. In 2017 zijn de restpunten grotendeels afgerond, is de groenopgave in zijn geheel uitgevoerd en zijn de gerealiseerde werken overgedragen aan de beheerders van ProRail en de gemeente. Begin juli 2018 is, met het plaatsen van het kunstwerk Skyline Ede in de SOMA-tunnel, het project Westelijke Spoorzone afgerond.

Vooruitlopend op de grootschalige werkzaamheden in de nabije omgeving van het station Ede-Wageningen is in 2015 een tijdelijke P&R voorziening op de Mauritskazerne gerealiseerd. Daarnaast is de halteplaats van de zogenaamde Valleilijn verplaatst van de zuid- naar de noordzijde van het station. Voor beide werkzaamheden heeft de gemeenteraad in mei 2015 een krediet beschikbaar gesteld.

De samenwerkingsovereenkomst Spoorzone Ede is medio 2015 door de gemeente, ProRail en NS ondertekend. Vervolgens is de samenwerkingsovereenkomst in het Bestuurlijk Overleg Spoorzone Ede vastgesteld. In april 2016 is het Voorlopig Ontwerp met ontwerpnota voor de OV-knoop (inclusief oost en PHS) vastgesteld door de drie samenwerkende partijen. Op basis van inspraakreacties en aandachtspunten uit de ontwerpnota is het ontwerp aangepast. U heeft hiervan in een informatieve bijeenkomst op 1 juli 2017 kennis van genomen.

In november 2016 is een ingenieursbureau gecontracteerd dat het ontwerp verder uitwerkt en dit verwoordt in de benodigde aanbestedingsstukken. Onderdeel van de werkzaamheden zijn het opstellen van de vraagspecificaties, het controleren van raakvlakken en kostenramingen en het doen voor voorstellen voor optimalisaties.

Uitvoeringsbesluit OV-knoop (inclusief de Oostelijke Spoorzone en PHS)
Het uitvoeringsbesluit voor de realisatie van de OV-knoop is in de eerste helft van 2018 genomen door het Bestuurlijk Overleg Spoorzone Ede. Om het bestuurlijk overleg om een uitvoeringsbesluit te vragen moet tenminste voldaan zijn aan een aantal voorwaarden:

  • Een akkoord over de kostenraming en dekking, alsmede de planning. Over de raming van de kosten voor de OV-knoop is overeenstemming. De gemeenteraad is in maart 2018 voorgesteld het krediet beschikbaar te stellen. Daarnaast zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan ProRail de benodigde beschikkingen afgegeven.
  • Een akkoord over de hoogte van de kosten voor beheer, onderhoud, vernieuwing en exploitatie, alsmede de verdeling van deze kosten over de drie partijen en de wijze van verrekenen. Er is akkoord over deze afspraken, deze zijn opgenomen in de ProjectOvereenKomst. Voor het gemeentelijk deel zijn ze inzichtelijk gemaakt in de kredietaanvraag OV-knoop.
  • Er dient een tekengereed exemplaar te zijn van een projectovereenkomst (POK). Deze POK is beschikbaar.

Daarnaast zijn:

  • Ruimtelijke- en planologische procedures in 2017 afgerond. De bestemmingsplannen voor de OV-knoop en het viaduct Sysselt zijn onherroepelijk en het onttrekkingsbesluit voor de spoorwegovergang Sysselt is van kracht.
  • In 2017, naar aanleiding van eerder geformuleerde aandachtspunten, een aantal veranderingen in het ontwerp doorgevoerd. Dit betrof onder andere een optimalisatie van de P&R-garage en een nadere uitwerking van de buitenruimte. In het najaar bleek dat de raming van kosten niet binnen budget te passen. In overleg met de belanghebbenden en opdrachtgevers zijn ontwerpaanpassingen aangebracht, zonder dat daarmee de essentie van het ontwerp wordt geraakt. De feitelijke aanpassingen zijn verwoord in het kredietvoorstel.

Mijlpalen 2019
Begin 2018 is de aanbesteding van het eerste bouwcontract (spoor en station/stalling gestart. Begin 2019 vindt de gunning plaats. Van de andere twee bouwcontracten zijn aanbesteding en gunning later in 2019 voorzien.

Businesscase

nominale bedragen x € 1 miljoen

Investering

Dekking

Reeds gerealiseerd (boekwaarde)

39,6

Ministerie I&W

42,1

Reeds beschikbaar krediet westelijke Spoorzone

5,6

Provincie Gelderland

30,0

Kredietaanvraag OV-knoop

75,2

Gemeente Ede (reserve)

10,0

Gemeente Ede overige bijdragen:

Bijdragen bovenwijks

11,9

Provincie Gelderland (GSO-4 gelden)

5,0

Rentevergoeding

9,2

Bijdrage algemene dienst gemeente Ede

3,4

Overige bijdragen

5,2

Storting vanuit Parklaan

3,6

Totaal

120,4

120,4

Resultaat (nominaal)

0,0

Risico's

  • Kleinere loopstroom langs commerciële plint dan verwacht, waardoor de bijdrage van de NS lager uitvalt.
  • Hogere kostenontwikkeling dan voorzien in beschikbaar gesteld krediet.
  • Gezien de lange looptijd van het project Spoorzone is het onvermijdelijk dat de druk groter wordt om niet voorziene/geraamde wijzigingen alsnog door te voeren. Als voorbeeld: de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, elektrische fietsen en/of bussen.
  • Fasering- /vertragingsrisico.