Programmabegroting 2019-2022

Grote projecten

Project Kazerneterreinen

Doel
Locatieontwikkeling ten oosten van de bestaande stad Ede op de voormalige kazerneterreinen. Het betreft de kazernes Maurits Noord, Elias Beeckman en Simon Stevin. De kazerne Maurits Zuid betreft het project World Food Center (WFC).

Stand van zaken
Op 1 januari 2011 heeft de gemeente Ede de vier voormalige kazerneterreinen in eigendom en beheer gekregen. Dit op basis van de koopovereenkomst uit 2007 en onderbouwd door het Masterplan Ede Oost uit 2005. Vervolgens is in 2011 door de gemeenteraad het Ontwikkelingsplan Kazerneterreinen vastgesteld. Dit ontwikkelingsplan vormde in 2013 de basis voor het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Kazerneterreinen. Het uitwerkings- en beeldkwaliteitsplan Simon Stevin is in 2016 geactualiseerd.

In 2014 zijn de eerste koopovereenkomsten voor woningbouw op Maurits Noord met projectontwikkelaars ondertekend. In 2015-2018 gevolgd door koopovereenkomsten met projectontwikkelaars en particulieren voor meerdere woningbouwlocaties, vrije kavels en gebouwen op zowel Maurits Noord, Elias Beeckman als Simon Stevin.

Afhankelijk van de snelheid van verkoop van woningbouwlocaties of gebouwen en het opleveren van de woningen, wordt gestart met het bouw- of woonrijp maken van de diverse locaties. Hiermee worden de kosten zoveel mogelijk uitgesteld totdat er zicht is op een opbrengst. Op alle drie de kazernes is intussen de hoofdstructuur aangelegd. Hiermee is een goede ontsluiting te allen tijde beschikbaar. De aanliggende bouwvelden worden pas gereed gemaakt wanneer de grond daadwerkelijk is verkocht. In 2018 is gestart met de aanleg van het warmtenet en zijn de eerste bestaande gebouwen en nieuwbouwwoningen ‘gasloos’ opgeleverd.

De verkoop van woningbouwgrond vindt plaats in fases. Inclusief de 4e fase (98 woningen), welke eind 2017 is gestart en waarvoor dit jaar de koopovereenkomsten worden gesloten, is voor circa 750 van de in totaal 950 nieuwbouwwoningen grond verkocht. Uiteindelijk komen op de drie kazerneterreinen ongeveer 1.250 woningen. In de gebouwen die worden gehandhaafd worden de overige 300 woningen gerealiseerd.

De verkoop van het eerste monumentale pand, de Frisokazerne, heeft in 2014 plaatsgevonden. Vervolgens zijn in de afgelopen vijf jaar voor het gehele Beeckmancomplex (13 gebouwen), op Maurits Noord 13 gebouwen en de twee legeringsgebouwen op Simon Stevin koopovereenkomsten gesloten. Daarmee blijven er nog 4 over. Eind 2018 zullen naar verwachting 19 van de in totaal 32 gebouwen in eigendom zijn overgedragen aan de nieuwe eigenaren.

Qua uitvoering buiten is op meerdere plekken gestart met de restauratie en verbouwing van gebouwen. Zowel op Maurits noord, de Simon Stevin als op de Elias Beeckman zijn in totaal 8 grote voormalige legeringsgebouwen onder handen genomen en een aantal zijn opgeleverd en worden bewoond. Dit geldt ook voor een aantal van de voormalige stallen op Maurits noord. Voor wat betreft de nieuwbouw is het eveneens een productief jaar; op een paar na zijn alle vrije kavels onder optie, verkocht of opgeleverd. Op Maurits noord zijn diverse nieuwbouwprojecten opgeleverd, en op Simon Stevin wordt gewerkt aan 6 nieuwbouwprojecten tegelijk.

Voor de nog resterende gebouwen zijn overeenkomsten aangegaan voor de Bergansius kazerne en Gebouw 8 (de Binnenslaper). De koop-/pachtovereenkomst is getekend voor het initiatief Smaakpark op Maurits Noord. Het hiervoor benodigde bestemmingsplan Smaakpark is medio 2018 onherroepelijk geworden.

Mijlpalen 2019
Gepland is dat in 2019 koopovereenkomsten worden gesloten voor een groot deel van de resterende gebouwen en gronden. Het gaat om het voormalig kantinegebouw op Maurits noord en de witte villa daartegenover. Voor de gronden die nog beschikbaar zijn voor nieuwbouw zal een uitgifteplan 5e fase de basis zijn voor het aangaan van overeenkomsten voor in totaal circa 160 woningen: circa 110 appartementen op de voormalige atletiekbaan op Elias Beeckman en circa 45 woningen op Simon Stevin.

In dit jaar wordt ook een besluit genomen over de mogelijke realisatie van een nieuwe basisschool op de locatie op Elias Beeckman zoals in het ontwikkelingsplan was opgenomen. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

Op diverse plekken moet detectieonderzoek plaatsvinden op niet gesprongen explosieven om uiteindelijk het gehele gebied als onverdacht te kunnen kwalificeren. Voor wat betreft woonrijp maken is de verwachting dat dit vooral gaat gebeuren in die gebieden waar voldoende woningen en gebouwen zijn opgeleverd, zoals Maurits Noord.

Businesscase

nominale bedragen x € 1 miljoen

Investering

Dekking

Reeds gerealiseerd (boekwaarde)

80,6

Reeds gerealiseerd (boekwaarde)

41,3

Nog te maken kosten

39,5

Nog te realiseren opbrengsten

62,4

Totaal

120,1

103,7

Resultaat (Netto Contante Waarde)

-15,5*

* = opgenomen in voorziening negatieve plannen

Risico's

  • Afzettempo kavels en gebouwen.
  • Marktomstandigheden.
  • Ontsluiting van het gebied gedurende het ontbreken van de Parklaan.