Programmabegroting 2019-2022

Actualisatie 2018

Programma 2 - Preventieve ondersteuning

Veilig Thuis   € 120.000 N

Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden (VT) is sinds 1 april 2017 een zelfstandige stichting onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VGGM. De vijftien gemeenten die hierin deelnemen, hebben VT opdracht gegeven om taken uit te voeren op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling zoals genoemd in de Wmo. Vanaf 2015 bestaan, door een toenemend beroep op de uitvoering van de wettelijke taken van het meldpunt kindermishandeling, tekorten. Deze tekorten konden binnen de budgetten van jeugd en de centrumgemeentelijke reserves Vrouwenopvang en Beschermd wonen worden afgedekt. In 2017 is het tekort, na regionaal bestuurlijk overleg, éénmalig uit de reserve Beschermd wonen bekostigd. Vanaf 2018 is dit echter niet meer mogelijk. Dit is ook aan de regiogemeenten kenbaar gemaakt. Ook na inzet van de verhoogde DUVO-middelen voor de meldcode en radarfunctie ontstaat in 2018 opnieuw een tekort van € 260.000 dat de regiogemeenten en Ede uit lokale budgetten moeten bekostigen.
Via kwartaalrapportages monitoren wij de stand van zaken. Voor Ede betreft dit een nadeel van (structureel) € 120.000.

Thuisondersteuning - mantelzorgers   € 200.000 V

Met de huidige regels kan een mantelzorger gedurende maximaal 1,5 jaar gebruik maken van de gratis thuisondersteuning. De gedachte hierachter is dat na 1,5 jaar oplossingen in de eigen omgeving gevonden zijn. Als een oplossing dan (nog) niet voorhanden is, bestaat er de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor maatwerk (of een algemene voorziening). Deze zijn echter niet meer gratis, want dan geldt er een eigen bijdrage.
Op basis van de afgegeven beschikkingen van de eerste twee kwartalen zien we een verminderd gebruik, maar ook een verschuiving van mantelzorgers naar het maatwerk. Huidig beeld is dat circa een derde deel van de mantelzorgers overgaat naar een maatwerk- of algemene voorziening. Daarnaast lijkt er minder instroom van (zwaar belaste) nieuwe mantelzorgers. Om die redenen wordt een voordeel verwacht van circa € 200.000.