Programmabegroting 2019-2022

Actualisatie 2018

Programma 7 - Kwaliteit leefomgeving

Groot onderhoud kleinere houten bruggen   € 125.000 N
  verrekenen met reserve € 125.000 V
Inspectie laat zien dat een aantal kleinere houten bruggen onveilig is, bijvoorbeeld door kapotte planken of andere onderdelen die stuk zijn. De veiligheid van deze bruggen is in het geding. Acuut is meer groot onderhoud nodig dan budgettair beschikbaar. Op basis van het beheerplan civiele kunstwerken dat in 2018 wordt opgesteld wordt duidelijker wat het benodigde budget is. Dit nadeel op het groot onderhoud wordt met de programmarekening verrekend met de reserve Groot Onderhoud Openbare Ruimte, binnen deze reserve zijn voldoende middelen beschikbaar.

Stortkosten bermgrond   € 50.000 N
Om te zorgen dat in het buitengebied het regenwater niet op de weg blijft staan moeten de bermen regelmatig worden verlaagd door een laag grond te verwijderen. De vrijkomende grond werd in het verleden naar de TOP (tijdelijke opslag plaats voor grond) vervoerd om daar gekeurd te worden en hergebruikt te worden op andere plekken in Ede. Vanaf 1 januari 2018 heeft de gemeente Ede geen TOP meer. Dat betekent dat de bermgrond tegen meerkosten afgevoerd moet worden. Alternatieven voor de TOP zijn in onderzoek.

Achterstand boomvervanging   -
Als een boom onveilig is wordt deze gekapt. Dat kappen gaat per boom in fases. Als eerste wordt alles weggehaald op de stam (of een stronk) na. Dan is de situatie veilig gesteld. De afgelopen jaren is op veel plekken de stam of stronk blijven staan. Dit jaar is een inhaalactie uitgevoerd om al die stammen op te ruimen en zoveel als mogelijk op die plekken weer bomen te planten. Het aantal stammen dat verwijderd moest worden is groter dan het aantal waar vooraf rekening mee was gehouden. Dit nadeel komt ten laste van de € 3 miljoen eenmalig in 2018.

Ziekten en plagen   € 170.000 N
Betreft voornamelijk de bestrijding van eikenprocessierups en Japanse duizendknoop. Door de voor de eikenprocessierups gunstige weersomstandigheden in het late voorjaar en zomer is er een veel groter aantal dan verwacht. De bestrijding kost meer dan gepland.
De gemeenteraad heeft eind 2017 een motie aangenomen om een plan van aanpak te maken voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Onderdeel van dat plan van aanpak is inventarisatie binnen de gemeente Ede en bestrijding op gemeenteterrein. Het opstellen van dit plan van aanpak (november 2018 in de gemeenteraad ter besluitvorming), het uitvoeren van die inventarisatie en het bestrijden op gemeenteterrein leidt eveneens tot meerkosten voor 2018.

Begraven   € 210.000 V
  verrekenen met reserve € 210.000 N
Naar verwachting zijn de opbrengsten binnen het product Begraven in 2018 € 80.000 hoger dan de kosten. Dat verschil wordt verrekend met de reserve Begraven. Daarmee groeit de reserve verder. Dit in tegenstelling tot hetgeen in het exploitatieplan Begraven 2017-2021 was verwacht. Daar was rekening gehouden met een nadeel in 2018 van € 130.000. Netto is het verschil daarmee € 210.000 voordelig. Een van de oorzaken is te vinden in de toename van natuurbegraven. Inmiddels is het exploitatieplan geactualiseerd en zijn de resultaten meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2019-2022.

Riolering: Exploitatie   € 500.000 N
  verrekenen met voorziening € 500.000 V
Er is een overschrijding op meerdere exploitatie activiteiten. Het gaat om extra uitgaven voor het reinigen en inspecteren van de vrij verval riolering in het buitengebied én om het oplossen van knelpunten in zowel het stedelijk gebied als het buitengebied. Op meer plekken in het buitengebied dan verwacht ontstonden problemen in de riolering, vaak verstoppingen. Om de oorzaak te achterhalen zijn die riolen geïnspecteerd en daar waar nodig gereinigd. Een aantal van die situaties in het buitengebied moest met zwaardere middelen dan reinigen worden opgelost. Daarnaast kwamen er door de overmatige regenbui in mei knelpunten in beeld die voor dat moment nog niet duidelijk waren. Meerkosten worden verrekend met de reserve.

Investeringen riolering   € 2.900.000 V
  verrekenen met voorziening € 2.900.000 N
Voordelen in de realisatie van diverse projecten door vertraging. Oorzaak van deze vertraging ligt deels extern als gevolg van afstemming met de burgers en bedrijven (bijvoorbeeld Verlengde Maanderweg/Hakselseweg, N304 en Oranjebuurt) of met de provincie (Dorpsstraat Harskamp). En deels door interne factoren zoals een langere voorbereidingstijd en meer benodigde inzet in verband met de genoemde afstemming met burgers, bedrijven, andere partijen (Arnhemseweg, Pothovenlaan, Particulier afkoppelen Bennekom Oost en Bennekom deelgebied 5).

Stormschades naar aanleiding van februaristorm   € 200.000 N
Als gevolg van de februaristorm zijn omgewaaide bomen weggehaald, afgevoerd en vervangen door nieuwe bomen. In een aantal gevallen hebben omgewaaide bomen trottoirs, straten, pleinen en voet- en fietspaden beschadigd. Die schade is hersteld.

Droogte zomer 2018   PM
De extreme droogteperiode van de zomer in 2018 brengt verspreid over de gehele openbare ruimte meer kosten met zich mee. De omvang is nog niet in te schatten. Deels gaat het om meer kosten voor de korte termijn, zoals het meer water geven aan jonge bomen en beplanting. Ook valt te denken aan wildroosters en betonplaten, die als gevolg van de warmte uitzetten en kapot gedrukt worden, of aan tegels die los komen te liggen in het trottoir. Deels gaat het om meer kosten die verder in de toekomst liggen. Denk aan onduidelijkheid of bomen en planten het wel of niet overleven.

Reclame inkomsten   € 200.000 N
Per 1 april 2017 is één van de contracten die we als gemeente hebben met een bedrijf dat reclames in de openbare ruimte exploiteert gestopt. Door digitalisering blijkt de openbare ruimte minder interessant te zijn geworden voor adverteerders. Er loopt een project om een andere vorm van reclame-inkomsten te vinden. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving wordt die andere vorm van inkomsten voor eind 2018 niet gevonden. Bovendien zorgt de veranderende kijk op reclames in de openbare ruimte door de markt voor beduidend lagere opbrengsten.

Tariefswijziging Werkkracht   € 37.000 N
Door de tariefswijziging die Werkkracht heeft doorgevoerd zijn de lasten voor de inhuur van MAAtjes (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) voor begraven minder hoog dan dat deze eerder (ten tijde van Permar) waren. Hiertegenover staat dat de inhuur van deze doelgroep voor het groenonderhoud duurder is geworden.
De exploitatie van de begraafplaatsen wordt bekostigd uit de legesopbrengsten, dit is een gesloten financiering. De tariefswijziging heeft hierdoor een nadelig effect op de algemene dienst.